September 20, 2016

Aktiviteter

Thursday, 26 Oct 2017 16:00
Studenterhuset RUCUniversitetsvej 1
Roskilde, 4000
Get Directions
”Religion er opium for folket” – enhver der har beskæftiget sig med religion er på et tidspunkt stødt på disse berømte ord af Karl Marx. Heldigvis har marxismen meget mere at sige om religion, end at det blot er en passiviserende trøst i et ellers barskt og ubarmhjertigt samfund. Man kan ikke komme uden om at religion, og dets institutioner, har spillet en betydelig rolle i menneskehedens historie – til tider som udtryk for de undertryktes revolutionære ønske om et bedre liv, og andre gange som magthavernes bestialske og undertrykkerende værktøj. Kom til oplæg hos Marxistiske Studerende, i det Herrens år 2017 d.26 oktober, og hør om, hvad religion er for et fænomen, hvilken samfundsrolle religion har spillet igennem menneskehedens historie, hvilken samfundsfunktion religion spiller i vores samfundet i dag, samt hvordan religion vil kunne dø bort.

Oplægget holdes af Andreas Nørgård SIB studerende på RUC.
Mødet foregår i studenterhuset projektrummet første sal.
Thursday, 26 Oct 2017 17:00
Øster Farimagsgade 5, 1353 København K, Danmark
Lær mere om Marx' ideer. Det Kommunistiske Manifest er et af de mest betydningsfulde værker for den socialistiske og marxistiske bevægelse. Det kommer godt rundt om de vigtigste aspekter i Marx' ideer. Selvom manifestet er skrevet for mange år siden, er det stadig utrolig relevant og let at forstå. Og det vildeste af det hele er, hvordan mange af de fænomener manifestet beskriver, næsten er mere relevante i dag, end da manifestet blev skrevet i 1848.

Vi ses i lokale 1.1.17 på CSS
Friday, 03 Nov 2017 18:00
Kulturhuset Indre ByCharlotte Ammundsens Plads 3
København, 1359
Get Directions
English below

Den 3. - 5. november 2017 indbyder Marxistiske Studerende til et brag af et seminar i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 København K.
Og du skal med!
Gennem historien har undertrykte mange gange lavet oprør. Men med Den Russiske Revolution i 1917 var det første gang de undertrykte ikke bare kæmpede, men vandt!
Den Russiske Revolution har fra sin fødsel været en ekstrem kontroversiel begivenhed. Men ligegyldig hvad man ellers mener om revolutionen, er den ikke til at komme udenom. Det var en begivenhed, der ændrede verdenshistorien.
Men hvad skete der egentlig? Hvorfor er den så forhadt blandt de højere lag i samfundet; meningsdannere og borgerlige? Hvad kan vi lære af revolutionen og den blodige borgerkrig der fulgte?
Hvorfor hører vi intet om, at den nye sovjetmagt, ligestillede kvinder juridisk med mænd, at de fik stemmeret og adgang til abort, rettigheder der tog årtier for de vestlige systemer at indføre?
Revolutionen var en skelsættende begivenhed, som omgående blev en inspiration for de undertrykte masser verden over, der mange steder forsøgte at følge eksemplet fra Den Russiske Revolution. Den viste, at arbejderne og bønderne kunne styre landet uden kapitalister og godsejere.
At Sovjetunionen senere degenererede til det stalinistiske diktatur, bør ikke holde os fra at studere erfaringerne og lektionerne fra revolutionen. I dag, hvor kapitalismen befinder sig i en uløselig og verdensomspændende krise, har der aldrig været et større behov for at lære af revolutionen i kampen for at vælte kapitalismen.
Kom og vær med til at diskutere Den Russiske Revolution, erfaringerne og hvad vi kan bruge den til i dag. Du behøver ikke vide noget om Den Russiske Revolution på forhånd, bare du er nysgerrig!

Program for seminaret:
FREDAG:
kl. 18.00 Filmvisning – Danmarkspremiere på en spritny dokumentar om den russiske revolutionære og ledende figur i Den Russiske Revolution, Leon Trotskijs liv og politiske kamp. Featuring: Trotskijs barnebarn Eteban Volkov og Alan Woods. Produceret af danske Anders Krog
LØRDAG:
11-13 Den Russiske Revolution, hvad skete der? En generel introduktion til Den Russiske Revolutions forløb v/ Marie Frederiksen, redaktør for bladet Revolution.
13-14 Frokost
14-16 Danmark og Den Russiske Revolution – Da revolutionens bølger ramte. Et oplæg om den effekt revolutionen havde på arbejderbevægelsen og klassekampen i Danmark i årene efter 1917 v/Kalle Kühlmann.
16-16.30 Pause
16.30-18.30 Paneldebat: Er revolutionernes tid forbi? Debat om hvad vi kan lære af revolutionen. Deltagere: Per Clausen (Enhedslisten), Benjamin Bilde (Socialistisk Folkeparti) og Jonas Foldager (Revolutionære Socialister)
18.30 Fest/hygge
SØNDAG:
11-13 Kvinder og Den Russiske Revolution. Et oplæg om den rolle arbejderkvinderne spillede i revolutionen og hvad revolutionen betød for kvindernes frigørelse. v/Marie Frederiksen
13-14 Frokost
14-16 Sovjetunionen – hvad gik galt? Et oplæg om årsagerne til at arbejderrevolutionen endte ud i Stalins bureaukratiske og brutale diktatur. v/Rasmus Jeppesen
16-18 Russian Revolution 100 years – What happened? General introduction to the Russian Revolution. v/Marie Frederiksen

Det er gratis at deltage, men et frivilligt bidrag vil påskønnes, eftersom der har været udgifter i forhold til leje af lokaler, tryk af plakater osv.
Arrangementet arrangeres af Marxistiske Studerende og afholdes i Kulturhuset Indre By.
__________________________________________________________On 3-5 November 2017, the Marxist student federation invites to a spectacular seminar at the Cultural Center, City Center, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 Copenhagen K.
And you're going!
Throughout history, the oppressed has repeatedly made rebellion and uprisings. But with the Russian Revolution in 1917, for the first time the oppressed did not just fight, they won!
The Russian Revolution has been an extremely controversial event since it's birth. No matter what you might think of the revolution, then it is an event that can’t be overlooked. It was an event that changed world history.
But what really happened? Why is it so hated among the higher layers in society; opinionmakers and the bourgeoisie? What can we learn from the revolution and the bloody civil war that followed?
Why do not we hear that in the new Soviet power, women were legally equal to men in any way, the women gained the right to vote and free access to abortion – rights that took decades for Western systems to introduce.

The revolution was a landmark event, which promptly became an inspiration for the oppressed masses worldwide, who tried to follow the example of the Russian Revolution in many places. It showed in practice that the workers and peasants could run society without capitalists and landowners.
That the Soviet Union later degenerated to the Stalinist dictatorship should not stop us from studying the experiences and lessons of the revolution. Today, where capitalism is in an insoluble and worldwide crisis, there has never been a greater need to learn from the revolution in the struggle to overthrow capitalism.
Show up and be part of the debate of the Russian Revolution, the experiences and what we can use it for today. You do not know anything about the Russian Revolution in advance, just you are curious!

English translation of are possible.

Program for the seminar:
FRIDAY:
6 pm. Filmshow - Danish premiere of a brand-new documentary about the Russian revolutionary and leading figure in the Russian Revolution, Leon Trotsky's life and political struggle. Featuring: Trotsky's grandson Esteban Volkov and Alan Woods. Produced by Danish Anders Krog
SATURDAY:
11 am -1 pm. The Russian Revolution, what happened? A general introduction to the Russian Revolution's progress by Marie Frederiksen, editor of the magazine Revolution.
1-2 pm. Lunch
2-4 pm. Denmark and the Russian Revolution - When the waves of the revolution hit. A presentation of the impact the revolution had on the workers' movement and class struggle in Denmark in the years after 1917 v/ Kalle Kühlmann.
4-4.30 pm. Pause
4.30-6.30 pm. Panel discussion: Is the time of the revolutions over? Debate about what we can learn from the revolution. Participants: Per Clausen (Unity List), Benjamin Picture (Socialist People's Party) and Jonas Foldager (Revolutionary Socialists)
6.30 pm. Party/social time
SUNDAY:
11 am -1 pm. Women and the Russian Revolution. A presentation about the role of the workers women in the revolution and what the revolution meant for women's liberation. v / Marie Frederiksen
1-2 pm. Lunch
2-4 pm. The Soviet Union - what went wrong? A presentation of the reasons why the workers revolution ended in Stalin's bureaucratic and brutal dictatorship. by Rasmus Jeppesen
4-6 pm. Russian Revolution 100 years - What happened? General introduction to the Russian Revolution. v / Marie Frederiksen

It is free to participate, but a voluntary contribution will be appreciated as there has been expenses in relation to the rent of premises, print posters, etc.
The event is organized by The Marxist student federation and is held in the Cultural Center of Inner City.